Algemene voorwaarden.

Xeartum: de eenmanszaak ingeschreven in het register der rechtspersonen met ondernemingsnummer 0542.924.440, gevestigd te 8450 Bredene, Pauwhoflaan 1b.
Dienst of dienstverlening: het geheel van door Xeartum te leveren diensten.
Product: alle door Xeartum voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: ontwerpen, concepten, ideeën, logo’s, huisstijlen, advertenties, prototypes, websites en web-interfaces, en andere materialen of (elektronische) bestanden.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes van Xeartum aan haar klanten en op alle overeenkomsten tussen Xeartum en haar klanten, voor zover er schriftelijk niet van is afgeweken. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of die van een derde uitgaan, ook indien Xeartum deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.
1.2. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze algemene voorwaarden, moeten opdat ze aan Xeartum tegenstelbaar zouden zijn, door Xeartum schriftelijk bevestigd worden.
1.3. Xeartum behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding schriftelijk in een door Xeartum te kiezen vorm aan de klant kenbaar worden gemaakt. Indien de klant binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijziging schriftelijk aan Xeartum kenbaar heeft gemaakt dat hij zich niet met de wijziging kan verenigen, blijven de oude voorwaarden van toepassing. Indien de klant niet of niet tijdig reageert zullen de nieuwe voorwaarden gelden.
1.4. Technische informatie in de vorm van brochures, grafieken, illustraties en aanverwanten zijn bedoeld om een algemene indruk omtrent Xeartum te geven en zullen niet bindend zijn.

2. Offerte en bestelling
2.1. Tenzij andersluidend beding op de offerte, bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 30 dagen.
2.2. Elke bestelling die vanwege Xeartum niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door Xeartum schriftelijk werd aanvaard.
2.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Xeartum zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
2.4. Aanbiedingen, offertes of uurtarieven gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
2.5 De opdrachtgever erkent onderlinge e-mails als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
2.6 Indien Xeartum op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Xeartum namens Opdrachtgever offertes aanvragen.
2.7 De offerte zal worden opgemaakt met uw correcte facturatiegegevens. Indien deze gegevens niet correct zouden zijn, dient u dit onmiddellijk te melden. Foutieve bedrijfsgegevens op de offerte kunnen bij juridische geschillen niet aangewend worden in het kader van contractbreuk of stopzetting. Xeartum kan extra administratieve kosten rekenen indien er na  facturatie rechtzettingen zouden moeten gebeuren.

3. Prijzen en betaling
3.1. De prijzen van Xeartum worden steeds opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.
3.2. Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3. Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10 % per jaar en zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met 10 % bij wijze van schadevergoeding met een minimum van 50 euro.
3.4. Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde klant.
3.5. Betwisting van de facturen moeten binnen 5 dagen na factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan Xeartum kenbaar worden gemaakt. De betalingsverplichting van de klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.
3.6. Extra aanpassingen (change requests) kunnen leiden tot een meerprijs. Onder aanpassingen (change requests) wordt verstaan: alle extra’s aan de vooraf goedgekeurd designs, teksten, afbeeldingen en/of programmatie bij de offerte. Iedere bijkomende verandering wordt automatisch beschouwd als change request. Alle change requests worden als nieuwe vereisten en als out of scope (extra aan offerte) aanzien. De klant ontvangt daarom een extra budget voor iedere change request.

4. Levering en aanvaarding
4.1. De ingeschatte einddatum waarop een opdracht wordt afgeleverd kan aangeven worden op de offerte en wordt bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend. De door Xeartum ingeschatte uitvoeringstermijn houdt geen resultaatsverbintenis in. Een overschrijding ervan impliceert geen contractuele fout in hoofde van Xeartum en kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst.
4.2. De levering geschiedt door het presteren van de dienst en/of het ter beschikking stellen van het product en de melding van Xeartum dat de dienst is gepresteerd en/of het product klaar is voor gebruik.
4.3. De aanvaarding geschiedt door schriftelijke verklaring, in welke vorm dan ook, door de klant.
4.4. Verborgen gebreken dienen binnen de 5 dagen na ontdekking aangetekend te worden gemeld.

5. Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Xeartum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Xeartum niet in staat is de verplichtingen na te komen. Xeartum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Xeartum zijn verplichtingen had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Xeartum ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Xeartum gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

6. Garantie en aansprakelijkheid
6.1. Hoewel Xeartum de dienst en/of product naar best inzicht en vermogen zal presteren en/of leveren, biedt Xeartum geen enkele garantie met betrekking tot de geleverde dienst of product, waaronder de garantie dat de dienst of product geschikt zal zijn voor een bepaald doel.
6.2. De aansprakelijkheid van Xeartum vervalt hetzij na verloop van de testperiode van 14 dagen, hetzij na oplevering en schriftelijke aanvaarding, in welke vorm dan ook, door de klant.
6.3. Xeartum is niet aansprakelijk voor schade welke niet rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een zware fout of bewezen opzet. Xeartum zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte - of gevolgschade, zoals verlies van inkomen, vorderingen van derden, verlies van gegevens, enz. zelfs indien Xeartum op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.
6.4. De klant zal Xeartum vrijwaren tegen alle kosten, inclusief advocatenkosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures ten gevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen van de klant.
6.5 Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Xeartum jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en het door Xeartum geleverde Product.

7. Eigendomsrechten
7.1. Xeartum blijft te allen tijde en wereldwijd eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle door haar geleverde producten en resultaten van diensten alsmede op de broncode daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Xeartum niet gerechtigd een Product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de Overeenkomst. Voor elk gebruik van een Product, waarvoor geen toestemming is verleend, komt Xeartum een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 5.000.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Indien een overdracht van (intellectuele) eigendom schriftelijk is overeengekomen, blijven alle afgeleverde producten en resultaten van geleverde diensten en de daarbij horende intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Xeartum tot het ogenblik der volledige betaling van alle facturen van de klant. De know-how die Xeartum tijdens de overeenkomst heeft opgedaan mag steeds door haar gebruikt worden.
8.2 Xeartum is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Xeartum in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.3 Alle ontwikkelde ideeën, concepten, pitches & creaties, mogen door Xeartum gebruikt worden in mogelijke publiciteitswerken en andere media.

9. Geheimhouding
9.1. Gegevens die in het kader van een opdracht aan de andere partij ter kennis komen, dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Dit geldt ook voor eventuele derden.

10. Opschorting; opzegging, ontbinding, verbreking
10.1. Indien en zolang de klant enige contractuele verplichting niet nakomt, heeft Xeartum het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar overige rechten jegens de klant.
10.2. Xeartum is gerechtigd overeenkomsten bij eenvoudige aangetekende kennisgeving te ontbinden zonder verdere ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van de klant tot betaling van eventueel nog verschuldigde bedragen en onverminderd haar recht op  schadeloosstelling indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
(a) indien de klant, ook na schriftelijke aanmaning om binnen de 30 dagen zijn contractuele verplichtingen na te komen (zoals het betalen van facturen) nalaat deze verplichtingen na te komen; (b) indien de klant zich in staat van faillissement, onvermogen of staking van betaling bevindt, zijn krediet aan het wankelen is gebracht of ingeval van vereffening of ontbinding van de klant.
10.3. In geval van ontbinding of verbreking van een overeenkomst of bestelling door de klant of door Xeartum wegens een tekortkoming van de klant, zal deze van rechtswege aan Xeartum een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn van 75% van de waarde van de opdracht, onder voorbehoud van het recht op een hogere schadevergoeding wanneer Xeartum bewijst dat de werkelijk opgelopen schade dit bedrag overschrijdt.

11. Overdracht – onderaanneming
11.1. Het is de klant niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij na voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xeartum.
11.2. Xeartum behoudt zich het recht voor derden te belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst.

12. Toepasselijk recht - bevoegdheid
12.1. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Xeartum en de klant zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbank te Oostende is bevoegd.
12.2. De klant erkent dat de e-mail communicatie tussen hem en Xeartum de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.

13. Verwerking van persoonsgegevens
13.1 Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Xeartum, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Xeartum tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Xeartum toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@xeartum.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Xeartum behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

14. Niet in de offerte inbegrepen
• aankoop of aanmaken van beelden, voor zover ze geen deel uitmaken van het concept;
• fotoretouche voor zover het geen deel uitmaakt van het concept;
• schrijven of vertalen van teksten, taalwissels, ingeven van web-content tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
• compatibiliteit met verouderde webbrowsers zoals IE6;
• scannen van beelden; wij gaan er van uit dat alle beelden digitaal aangeleverd worden in juiste resolutie;
• servicecontract.